Amoxicilline eg 1000 mg bijsluiter en bij Zivi (2023)

Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Amoxicilline EG 1000 mg filmomhulde tabletten

Amoxicilline

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

belangrijke informatie in voor u.

-

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u (of aan uw kind)

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde

klachten als u.

-

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een

bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of

apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.

Wat is Amoxicilline EG en waarvoor wordt het ingenomen?

2.

Wanneer mag u Amoxicilline EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee

zijn?

3.

Hoe neemt u Amoxicilline EG in?

4.

Mogelijke bijwerkingen

5.

Hoe bewaart u Amoxicilline EG?

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Amoxicilline EG en waarvoor wordt het ingenomen?

Wat is Amoxicilline EG?

Amoxicilline EG is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een

groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd.

Waarvoor wordt Amoxicilline EG ingenomen?

Amoxicilline EG wordt ingenomen om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende

delen van het lichaam te behandelen. Amoxicilline EG kan ook worden gebruikt in

combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.

2.

Wanneer mag u Amoxicilline EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee

zijn?

Wanneer mag u Amoxicilline EG niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of voor penicilline. Deze

stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U heeft ooit een allergische reactie vertoond op een of ander antibioticum met

bijvoorbeeld huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel.

Neem Amoxicilline EG niet in als een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is.

Als u twijfelt, moet u advies vragen aan uw arts of apotheker voor u Amoxicilline EG

inneemt.

1/7

Bijsluiter

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Amoxicilline EG?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline EG inneemt, als u:

klierkoorts heeft (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid)

nierproblemen heeft

niet regelmatig urineert

Als u niet zeker bent of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met

uw arts of apotheker spreken voor u Amoxicilline EG inneemt.

Bloed- en urinetests

Als:

uw urine moet worden onderzocht (glucose) of als u een bloedonderzoek moet ondergaan

om uw leverfunctie te testen

er een oestrioltest wordt uitgevoerd (tijdens uw zwangerschap, om na te gaan of de baby

zich normaal ontwikkelt)

Vertel uw arts of apotheker dat u Amoxicilline EG inneemt. Dat is zo omdat Amoxicilline

EG invloed kan hebben op de resultaten van die tests.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neemt u naast Amoxicilline EG nog andere

geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de

nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u allopurinol inneemt (wordt gebruikt voor jicht) samen met Amoxicilline EG, stijgt

de kans op een allergische huidreactie.

Als u probenecide inneemt (wordt gebruikt voor jicht), kan uw arts beslissen om uw

dosering van Amoxicilline EG aan te passen.

Als u geneesmiddelen inneemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen (zoals

warfarine), kunnen extra bloedonderzoeken noodzakelijk zijn.

Als u andere antibiotica inneemt (zoals tetracycline) kan Amoxicilline EG minder

werkzaam zijn.

Als u methotrexaat inneemt (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker en ernstige

psoriasis) kan Amoxicilline EG een toename van bijwerkingen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline EG kan bijwerkingen veroorzaken en de symptomen (zoals allergische reacties,

duizeligheid en convulsies) kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt rijden.

Rij niet en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

Amoxicilline EG bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in

wezen ‘natriumvrij’ is.

3.

Hoe neemt u Amoxicilline EG in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de tabletten in met water zonder te kauwen.

Spreid de doses gelijkmatig over de dag met een tussenpoos van minstens 4 uur.

2/7

Bijsluiter

De aanbevolen dosering is:

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilogram.

Uw arts zal u zeggen hoeveel Amoxicilline EG u aan uw baby of kind moet geven.

De gebruikelijke dosering is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag,

verdeeld over twee tot drie doses.

De maximale aanbevolen dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen

De gebruikelijke dosering van Amoxicilline EG is 250-500 mg driemaal per dag of 750 mg

tot 1 g om de 12 uur, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie.

Ernstige infecties:

750 mg tot 1 g driemaal per dag.

Urineweginfectie:

3 g tweemaal per dag gedurende één dag.

Ziekte van Lyme (een infectie die verspreid wordt door parasieten, teken genaamd):

geïsoleerd erythema migrans (vroeg stadium – rode of roze cirkelvormige uitslag): 4 g

per dag, systemische verschijnselen (laat stadium – voor ernstigere symptomen of als de

ziekte zich over uw lichaam verspreidt): tot 6 g per dag.

Maagzweren:

één dosis van 750 mg of één dosis van 1 g tweemaal per dag gedurende 7

dagen samen met andere antibiotica en geneesmiddelen om maagzweren te behandelen.

Om een hartinfectie tijdens een operatie te voorkomen.

De dosering verschilt

naargelang van het type chirurgie. Er kunnen terzelfder tijd nog andere geneesmiddelen

worden gegeven. Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u meer details geven.

De maximale aanbevolen dosis is 6 g per dag.

Nierproblemen

Als u nierproblemen heeft, kan de dosering lager zijn dan de gebruikelijke dosering.

Heeft u te veel van Amoxicilline EG ingenomen?

Wanneer u te veel van Amoxicilline EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op

met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Als u te veel Amoxicilline EG heeft ingenomen, kan dat maaglast (misselijkheid, braken of

diarree) of kristallen in de urine veroorzaken, die tot uiting kunnen komen als troebele urine

of problemen bij het urineren. Licht zo snel mogelijk uw arts in. Neem het geneesmiddel mee

om het aan de arts te tonen.

Bent u vergeten Amoxicilline EG in te nemen?

Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u de dosis in zodra u het zich herinnert.

Neem de volgende dosis niet te vroeg in, wacht ongeveer 4 uur voor inname van de

volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoelang moet u Amoxicilline EG innemen?

Blijf Amoxicilline EG innemen zo lang als uw arts u dat heeft gezegd, ook als u zich

beter voelt. U heeft elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën

overleven, kan de infectie weer de kop opsteken.

Als u zich na de behandeling nog altijd onwel voelt, moet u weer naar de arts gaan.

Spruw (een schimmelinfectie op vochtige plaatsen van het lichaam die pijn, jeuk en een witte

afscheiding kan veroorzaken) kan optreden als Amoxicilline EG gedurende lange tijd wordt

gebruikt. Als dat het geval is, moet u dat melden aan uw arts.

3/7

Bijsluiter

Als u Amoxicilline EG lange tijd inneemt, kan uw arts extra onderzoek doen om te

controleren of uw nieren, lever en bloed normaal werken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met

uw arts of apotheker.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

daarmee te maken.

Zet de inname van Amoxicilline EG stop en ga meteen naar een arts als u een van de

volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. U heeft misschien dringend een medische

behandeling nodig:

De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen)

Allergische reacties. Mogelijke tekenen daarvan zijn: jeukende huid of huiduitslag,

zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en het lichaam of ademhalingsproblemen.

Die kunnen ernstig zijn en af en toe zijn er sterfgevallen opgetreden.

Huiduitslag of puntvormige, vlakke, rode, ronde vlekjes onder het huidoppervlak of

blauwe plekken. Dat is te wijten aan een ontsteking van de bloedvatwand door een

allergische reactie. Dat kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierproblemen.

Er kan een uitgestelde allergische reactie optreden, gewoonlijk 7 tot 12 dagen na gebruik

van Amoxicilline EG. Mogelijke tekenen zijn: huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en

vergroting van lymfeklieren, vooral onder de armen.

Een huidreactie, erythema multiforme genoemd, waarbij u volgende symptomen kunt

krijgen: jeukende, roodpurperen vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of de

voetzolen, ‘netelroosachtige’, verheven zwellingen van de huid, gevoelige zones in de

mond, de ogen en op de geslachtsdelen. U kunt koorts hebben en u kunt zich zeer moe

voelen.

Andere ernstige huidreacties kunnen zijn: veranderingen in huidkleur, bultjes onder de

huid, blaarvorming, puistjes, vervelling, roodheid, pijn, jeuk, schilferen. Deze kunnen

gepaard gaan met koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam.

Griepachtige symptomen met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en afwijkende

resultaten van bloedonderzoek (zoals een verhoogde concentratie witte bloedcellen

(eosinofilie) en leverenzymen) (geneesmiddelenreactie met eosinofiele en systemische

symptomen (DRESS)).

Koorts, rillingen, keelpijn of andere tekenen van een infectie of gemakkelijk blauwe

plekken krijgen. Dat kunnen tekenen zijn van een probleem met uw rode bloedcellen.

De

Jarisch-herxheimerreactie

die optreedt tijdens behandeling met Amoxicilline EG

voor de ziekte van Lyme en die koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag

veroorzaakt.

Ontsteking van de dikke darm (colon) met diarree (soms met bloed), pijn en koorts.

Ernstige bijwerkingen op de lever. Die treden vooral op bij mensen die gedurende lange

tijd worden behandeld, mannen en ouderen. U moet dringend contact opnemen met uw

arts in geval van:

o

ernstige diarree met bloeding

o

blaren, roodheid of blauwe plekken in de huid

o

donkere urine of blekere stoelgang

o

geel worden van de huid of het wit van de ogen (geelzucht). Zie ook verder

bloedarmoede die zou kunnen resulteren in geelzucht.

Die bijwerkingen kunnen optreden terwijl u het geneesmiddel inneemt of tot meerdere weken

erna.

4/7

Bijsluiter

Als u een van de bovenvermelde bijwerkingen krijgt, moet u de inname van het

geneesmiddel stopzetten en moet u meteen naar uw arts gaan.

Soms krijgt u minder ernstige huidreacties zoals:

een licht jeukende uitslag (rode, rozerode vlekken), ‘netelroosachtige’ gezwollen zones

op de onderarmen, de benen, de handpalmen, de handen of de voeten. Die bijwerking

treedt soms op (kunnen tot 1 op 100 mensen treffen).

Als u een van die bijwerkingen vertoont, moet u uw arts inlichten omdat Amoxicilline

EG dan moet worden stopgezet.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak

(kunnen tot 1 op 10 mensen treffen)

huiduitslag

misselijkheid (nausea)

diarree

Soms

(kunnen tot 1 op 100 mensen treffen)

braken

Zeer zelden

(kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen)

spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mond of de huidplooien). Uw arts of

apotheker kan u een behandeling voor spruw geven

nierproblemen

toevallen (stuipen), worden gezien bij patiënten die hoge doseringen krijgen, of patiënten

met nierproblemen

duizeligheid

hyperactiviteit

kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als troebele urine of problemen of last bij

het urineren. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt om het risico op die symptomen te

vermijden.

de tong kan geel, bruin of zwart worden en kan een harig uitzicht krijgen

een overmatige afbraak van rode bloedcellen met daardoor een bepaald type

bloedarmoede. Mogelijke tekenen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid,

duizeligheid, er bleek uitzien en geel worden van de huid en het wit van de ogen.

laag aantal witte bloedcellen

laag aantal cellen die een rol spelen bij de bloedstolling

het kan langer duren dan normaal voor het bloed stolt. U kunt dat opmerken als u een

neusbloeding heeft of als u zich snijdt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook

voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook

rechtstreeks melden via:

België:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en

Gezondheidsproducten (FAGG) – Afdeling Vigilantie – Postbus 97 – B-1000 Brussel

Madou of via de website:

www.eenbijwerkingmelden.be .

Luxemburg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – E-mail:

crpv@chru-

nancy.fr

– Tel.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ou Division de la Pharmacie et des Médicaments de

la Direction de la Santé à Luxembourg – E-mail:

pharmacovigilance@ms.etat.lu

– Tel.:

(+352) 247-85592. Website:

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-

indesirables-medicaments.html.

5/7

Bijsluiter

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid

van dit medicijn.

5.

Hoe bewaart u Amoxicilline EG

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op

de verpakking na ‘EXP’. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is

de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze

worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Amoxicilline EG?

De werkzame stof in Amoxicilline EG is amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 1000

mg amoxicilline per filomhulde tablet.

De andere stoffen in Amoxicilline EG zijn: maïszetmeel, polyvidon

K250, natriumzetmeelglycolaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat

(E572), polyaminomethacrylaat, titaandioxide (E 171), polyethyleenglycol, talk.

(zie rubriek 2 ‘Amoxicilline EG bevat natrium’ voor meer informatie)

Hoe ziet Amoxicilline EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De filmomhulde tabletten zijn wit en langwerpig met de markering ‘A1’ en met een

breukstreep aan beide zijden. Ze zijn verpakt in blisterverpakkingen in een kartonnen doos.

Beschikbaar in verpakkingen met 8, 20, 24 en 100 (ziekenhuisgebruik) filmomhulde

tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EG (Eurogenerics) NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel

Fabrikanten

Stada Arzneimittel AG – Stadastraße 2-18 – 61118 Bad Vilbel – Duitsland

Suir Pharma Ireland Ltd. – Waterford Road – Clonmel Co. Tipperary – Ierland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE176547

Afleveringswijze:

op medisch voorschrift

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 10/2021 / 10/2021.

Algemeen advies omtrent het gebruik van antibiotica

6/7

Bijsluiter

Antibiotica worden gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties te behandelen. Ze

hebben geen effect op infecties die worden veroorzaakt door virusssen.

Soms reageert een door bacteriën veroorzaakte infectie niet op een kuur van een

antibioticum. Eén van de frequentste redenen daarvan is dat de bacteriën die de infectie

verwekken, resistent zijn tegen het antibioticum dat wordt ingenomen. Dat betekent dat ze

kunnen overleven en zich zelfs kunnen vermenigvuldigen ondanks het antibioticum.

Bacteriën kunnen om tal van redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig

gebruik van antibiotica kan helpen om de kans te verkleinen dat bacteriën er resistent tegen

zouden worden.

Als uw arts u een kuur van een antibioticum voorschrijft, is die alleen bedoeld om uw

huidige ziekte te behandelen. Door het volgende advies na te leven, kan u helpen om het

opduiken van resistente bacteriën te voorkomen, wat tot gevolg zou hebben dat het

antibioticum niet meer werkt.

1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum in de juiste dosering, op het juiste tijdstip

en gedurende het juiste aantal dagen inneemt. Lees de instructies in de bijsluiter, en als u

iets niet begrijpt, moet u uitleg vragen aan uw arts of apotheker.

2. U mag een antibioticum enkel innemen als het specifiek voor u werd voorgeschreven, en

u mag het alleen gebruiken om de infectie te behandelen waarvoor het werd

voorgeschreven.

3. U mag geen antibiotica innemen die werden voorgeschreven aan andere mensen, ook

niet als ze een infectie hadden die leek op die van u.

4. U mag antibiotica die aan u werden voorgeschreven, niet aan andere mensen geven.

5. Als er nog antibiotica overblijven als u de kuur heeft ingenomen zoals opgedragen door

uw arts, moet u de rest naar een apotheek brengen voor geschikte vernietiging.

7/7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Amoxicilline EG 1000 mg filmomhulde tabletten
Amoxicilline
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u (of aan uw kind)
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Amoxicilline EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2.
Wanneer mag u Amoxicilline EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe neemt u Amoxicilline EG in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Amoxicilline EG?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Amoxicilline EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Wat is Amoxicilline EG?
Amoxicilline EG is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een
groep geneesmiddelen die `penicillines' worden genoemd.
Waarvoor wordt Amoxicilline EG ingenomen?
Amoxicilline EG wordt ingenomen om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende
delen van het lichaam te behandelen. Amoxicilline EG kan ook worden gebruikt in
combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.
2.
Wanneer mag u Amoxicilline EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

Wanneer mag u Amoxicilline EG niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of voor penicilline. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
U heeft ooit een allergische reactie vertoond op een of ander antibioticum met
bijvoorbeeld huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel.
Neem Amoxicilline EG niet in als een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is.
Als u twijfelt, moet u advies vragen aan uw arts of apotheker voor u Amoxicilline EG
inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Amoxicilline EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline EG inneemt, als u:
klierkoorts heeft (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid)
nierproblemen heeft
niet regelmatig urineert
Als u niet zeker bent of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met
uw arts of apotheker spreken voor u Amoxicilline EG inneemt.
Bloed- en urinetests
Als:
uw urine moet worden onderzocht (glucose) of als u een bloedonderzoek moet ondergaan
om uw leverfunctie te testen
er een oestrioltest wordt uitgevoerd (tijdens uw zwangerschap, om na te gaan of de baby
zich normaal ontwikkelt)
Vertel uw arts of apotheker dat u Amoxicilline EG inneemt. Dat is zo omdat Amoxicilline
EG invloed kan hebben op de resultaten van die tests.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Neemt u naast Amoxicilline EG nog andere
geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de
nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Als u allopurinol inneemt (wordt gebruikt voor jicht) samen met Amoxicilline EG, stijgt
de kans op een allergische huidreactie.
Als u probenecide inneemt (wordt gebruikt voor jicht), kan uw arts beslissen om uw
dosering van Amoxicilline EG aan te passen.
Als u geneesmiddelen inneemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen (zoals
warfarine), kunnen extra bloedonderzoeken noodzakelijk zijn.
Als u andere antibiotica inneemt (zoals tetracycline) kan Amoxicilline EG minder
werkzaam zijn.
Als u methotrexaat inneemt (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker en ernstige
psoriasis) kan Amoxicilline EG een toename van bijwerkingen veroorzaken.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Amoxicilline EG kan bijwerkingen veroorzaken en de symptomen (zoals allergische reacties,
duizeligheid en convulsies) kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt rijden.
Rij niet en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.
Amoxicilline EG bevat natrium
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in
wezen `natriumvrij' is.
3.
Hoe neemt u Amoxicilline EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Slik de tabletten in met water zonder te kauwen.
Spreid de doses gelijkmatig over de dag met een tussenpoos van minstens 4 uur.
De aanbevolen dosering is:
Kinderen die minder dan 40 kg wegen
De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilogram.
Uw arts zal u zeggen hoeveel Amoxicilline EG u aan uw baby of kind moet geven.
De gebruikelijke dosering is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag,
verdeeld over twee tot drie doses.
De maximale aanbevolen dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.
Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen
De gebruikelijke dosering van Amoxicilline EG is 250-500 mg driemaal per dag of 750 mg
tot 1 g om de 12 uur, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie.

Ernstige infecties: 750 mg tot 1 g driemaal per dag.
Urineweginfectie: 3 g tweemaal per dag gedurende één dag.
Ziekte van Lyme (een infectie die verspreid wordt door parasieten, teken genaamd):
geïsoleerd erythema migrans (vroeg
stadium ­ rode of roze cirkelvormige uitslag): 4 g
per dag, systemische verschijnselen (laat stadium ­ voor ernstigere symptomen of als de
ziekte zich over uw lichaam verspreidt): tot 6 g per dag.
Maagzweren: één dosis van 750 mg of één dosis van 1 g tweemaal per dag gedurende 7
dagen samen met andere antibiotica en geneesmiddelen om maagzweren te behandelen.
Om een hartinfectie tijdens een operatie te voorkomen. De dosering verschilt
naargelang van het type chirurgie. Er kunnen terzelfder tijd nog andere geneesmiddelen
worden gegeven. Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u meer details geven.
De maximale aanbevolen dosis is 6 g per dag.
Nierproblemen
Als u nierproblemen heeft, kan de dosering lager zijn dan de gebruikelijke dosering.
Heeft u te veel van Amoxicilline EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Amoxicilline EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als u te veel Amoxicilline EG heeft ingenomen, kan dat maaglast (misselijkheid, braken of
diarree) of kristallen in de urine veroorzaken, die tot uiting kunnen komen als troebele urine
of problemen bij het urineren. Licht zo snel mogelijk uw arts in. Neem het geneesmiddel mee
om het aan de arts te tonen.
Bent u vergeten Amoxicilline EG in te nemen?
Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u de dosis in zodra u het zich herinnert.
Neem de volgende dosis niet te vroeg in, wacht ongeveer 4 uur voor inname van de
volgende dosis.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Hoelang moet u Amoxicilline EG innemen?
Blijf Amoxicilline EG innemen zo lang als uw arts u dat heeft gezegd, ook als u zich
beter voelt. U heeft elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën
overleven, kan de infectie weer de kop opsteken.
Als u zich na de behandeling nog altijd onwel voelt, moet u weer naar de arts gaan.
Spruw (een schimmelinfectie op vochtige plaatsen van het lichaam die pijn, jeuk en een witte
afscheiding kan veroorzaken) kan optreden als Amoxicilline EG gedurende lange tijd wordt
gebruikt. Als dat het geval is, moet u dat melden aan uw arts.
Als u Amoxicilline EG lange tijd inneemt, kan uw arts extra onderzoek doen om te
controleren of uw nieren, lever en bloed normaal werken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zet de inname van Amoxicilline EG stop en ga meteen naar een arts als u een van de
volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. U heeft misschien dringend een medische
behandeling nodig:
De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen)
Allergische reacties. Mogelijke tekenen daarvan zijn: jeukende huid of huiduitslag,
zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en het lichaam of ademhalingsproblemen.
Die kunnen ernstig zijn en af en toe zijn er sterfgevallen opgetreden.
Huiduitslag of puntvormige, vlakke, rode, ronde vlekjes onder het huidoppervlak of
blauwe plekken. Dat is te wijten aan een ontsteking van de bloedvatwand door een
allergische reactie. Dat kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierproblemen.
Er kan een uitgestelde allergische reactie optreden, gewoonlijk 7 tot 12 dagen na gebruik
van Amoxicilline EG. Mogelijke tekenen zijn: huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en
vergroting van lymfeklieren, vooral onder de armen.
Een huidreactie, erythema multiforme genoemd, waarbij u volgende symptomen kunt
krijgen: jeukende, roodpurperen vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of de
voetzolen, `netelroosachtige', verheven zwellingen van de huid, gevoelige zones in de
mond, de ogen en op de geslachtsdelen. U kunt koorts hebben en u kunt zich zeer moe
voelen.
Andere ernstige huidreacties kunnen zijn: veranderingen in huidkleur, bultjes onder de
huid, blaarvorming, puistjes, vervelling, roodheid, pijn, jeuk, schilferen. Deze kunnen
gepaard gaan met koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam.
Griepachtige symptomen met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en afwijkende
resultaten van bloedonderzoek (zoals een verhoogde concentratie witte bloedcellen
(eosinofilie) en leverenzymen) (geneesmiddelenreactie met eosinofiele en systemische
symptomen (DRESS)).
Koorts, rillingen, keelpijn of andere tekenen van een infectie of gemakkelijk blauwe
plekken krijgen. Dat kunnen tekenen zijn van een probleem met uw rode bloedcellen.
De Jarisch-herxheimerreactie die optreedt tijdens behandeling met Amoxicilline EG
voor de ziekte van Lyme en die koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag
veroorzaakt.
Ontsteking van de dikke darm (colon) met diarree (soms met bloed), pijn en koorts.
Ernstige bijwerkingen op de lever. Die treden vooral op bij mensen die gedurende lange
tijd worden behandeld, mannen en ouderen. U moet dringend contact opnemen met uw
arts in geval van:
o ernstige diarree met bloeding
o blaren, roodheid of blauwe plekken in de huid
o donkere urine of blekere stoelgang
o geel worden van de huid of het wit van de ogen (geelzucht). Zie ook verder
bloedarmoede die zou kunnen resulteren in geelzucht.
Die bijwerkingen kunnen optreden terwijl u het geneesmiddel inneemt of tot meerdere weken
erna.
Als u een van de bovenvermelde bijwerkingen krijgt, moet u de inname van het
geneesmiddel stopzetten en moet u meteen naar uw arts gaan.

Soms krijgt u minder ernstige huidreacties zoals:
een licht jeukende uitslag (rode, rozerode vlekken), `netelroosachtige' gezwollen zones
op de onderarmen, de benen, de handpalmen, de handen of de voeten. Die bijwerking
treedt soms op (kunnen tot 1 op 100 mensen treffen).
Als u een van die bijwerkingen vertoont, moet u uw arts inlichten omdat Amoxicilline
EG dan moet worden stopgezet.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
Vaak (kunnen tot 1 op 10 mensen treffen)
huiduitslag
misselijkheid (nausea)
diarree
Soms (kunnen tot 1 op 100 mensen treffen)
braken
Zeer zelden (kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen)
spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mond of de huidplooien). Uw arts of
apotheker kan u een behandeling voor spruw geven
nierproblemen
toevallen (stuipen), worden gezien bij patiënten die hoge doseringen krijgen, of patiënten
met nierproblemen
duizeligheid
hyperactiviteit
kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als troebele urine of problemen of last bij
het urineren. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt om het risico op die symptomen te
vermijden.
de tong kan geel, bruin of zwart worden en kan een harig uitzicht krijgen
een overmatige afbraak van rode bloedcellen met daardoor een bepaald type
bloedarmoede. Mogelijke tekenen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid,
duizeligheid, er bleek uitzien en geel worden van de huid en het wit van de ogen.
laag aantal witte bloedcellen
laag aantal cellen die een rol spelen bij de bloedstolling
het kan langer duren dan normaal voor het bloed stolt. U kunt dat opmerken als u een
neusbloeding heeft of als u zich snijdt.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via:
België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) ­ Afdeling Vigilantie ­ Postbus 97 ­ B-1000 Brussel
Madou of via de website: w
ww.eenbijwerkingmelden.be .
Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ­ E-mail: crpv@chru-
nancy.fr ­ Tel.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ou Division de la Pharmacie et des Médicaments de
la Direction de la Santé à Luxembourg ­ E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu ­ Tel.:
(+352) 247-85592. Website:
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html.
Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid
van dit medicijn.
5.
Hoe bewaart u Amoxicilline EG
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na `EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Amoxicilline EG?
De werkzame stof in Amoxicilline EG is amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 1000
mg amoxicilline per filomhulde tablet.
De andere stoffen in Amoxicilline EG zijn: maïszetmeel, polyvidon
K250, natriumzetmeelglycolaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat
(E572), polyaminomethacrylaat, titaandioxide (E 171), polyethyleenglycol, talk.
(zie rubriek 2 `Amoxicilline EG bevat natrium' voor meer informatie)
Hoe ziet Amoxicilline EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De filmomhulde tabletten zijn wit en langwerpig met de markering `A1' en met een
breukstreep aan beide zijden. Ze zijn verpakt in blisterverpakkingen in een kartonnen doos.
Beschikbaar in verpakkingen met 8, 20, 24 en 100 (ziekenhuisgebruik) filmomhulde
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
EG (Eurogenerics) NV ­ Heizel Esplanade b22 ­ 1020 Brussel
Fabrikanten
Stada Arzneimittel AG ­ Stadastraße 2-18 ­ 61118 Bad Vilbel ­ Duitsland
Suir Pharma Ireland Ltd. ­ Waterford Road ­ Clonmel Co. Tipperary ­ Ierland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE176547
Afleveringswijze: op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 10/2021 / 10/2021.
Algemeen advies omtrent het gebruik van antibiotica
Antibiotica worden gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties te behandelen. Ze
hebben geen effect op infecties die worden veroorzaakt door virusssen.
Soms reageert een door bacteriën veroorzaakte infectie niet op een kuur van een
antibioticum. Eén van de frequentste redenen daarvan is dat de bacteriën die de infectie
verwekken, resistent zijn tegen het antibioticum dat wordt ingenomen. Dat betekent dat ze
kunnen overleven en zich zelfs kunnen vermenigvuldigen ondanks het antibioticum.
Bacteriën kunnen om tal van redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig
gebruik van antibiotica kan helpen om de kans te verkleinen dat bacteriën er resistent tegen
zouden worden.
Als uw arts u een kuur van een antibioticum voorschrijft, is die alleen bedoeld om uw
huidige ziekte te behandelen. Door het volgende advies na te leven, kan u helpen om het
opduiken van resistente bacteriën te voorkomen, wat tot gevolg zou hebben dat het
antibioticum niet meer werkt.
1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum in de juiste dosering, op het juiste tijdstip
en gedurende het juiste aantal dagen inneemt. Lees de instructies in de bijsluiter, en als u
iets niet begrijpt, moet u uitleg vragen aan uw arts of apotheker.
2. U mag een antibioticum enkel innemen als het specifiek voor u werd voorgeschreven, en
u mag het alleen gebruiken om de infectie te behandelen waarvoor het werd
voorgeschreven.
3. U mag geen antibiotica innemen die werden voorgeschreven aan andere mensen, ook
niet als ze een infectie hadden die leek op die van u.
4. U mag antibiotica die aan u werden voorgeschreven, niet aan andere mensen geven.
5. Als er nog antibiotica overblijven als u de kuur heeft ingenomen zoals opgedragen door
uw arts, moet u de rest naar een apotheek brengen voor geschikte vernietiging.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 12/04/2022

Views: 5731

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.